Loading...
Last update:  February 23, 2021
10:12 +1GMT

Allergenic Molecule  Sta a SECHomo sapiens  
Molecule nameSta a SEC
Sequence
Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Complete Sta a SEC - Q53X04
NO
10
MNKSRFISCV
20
ILIFALILVL
30
FTPNVLAESQ
40
PDPTPDELHK
50
SSEFTGTMGN
60
MKYLYDDHYV
70
SATKVMSVDK
80
FLAHDLIYNI
90
SDKKLKNYDK
100
VKTELLNEDL
110
AKKYKDEVVD
120
VYGSNYYVNC
130
YFSSKDNVGK
140
VTGGKTCMYG
150
GITKHEGNHF
160
DNGNLQNVLI
170
RVYENKRNTI
180
SFEVQTDKKS
190
VTAQELDIKA
200
RNFLINKKNL
210
YEFNSSPYET
220
GYIKFIENNG
230
NTFWYDMMPA
240
PGDKFDQSKY
250
LMMYNDNKTV
260
DSKSVKIEVH
 
LTTKNG

Close

Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Complete Sta a SEC - Q54A76
Sta a SEC - A7X4G8
Sta a SEC - P0A0L3
Sta a SEC - P0A0L4
NO
10
MYKRLFISRV
20
ILIFALILVI
30
STPNVLAESQ
40
PDPMPDDLHK
50
SSEFTGTMGN
60
MKYLYDDHYV
70
SATKVKSVDK
80
FLAHDLIYNI
90
SDKKLKNYDK
100
VKTELLNEDL
110
AKKYKDEVVD
120
VYGSNYYVNC
130
YFSSKDNVGK
140
VTGGKTCMYG
150
GITKHEGNHF
160
DNGNLQNVLV
170
RVYENKRNTI
180
SFEVQTDKKS
190
VTAQELDIKA
200
RNFLINKKNL
210
YEFNSSPYET
220
GYIKFIENNG
230
NTFWYDMMPA
240
PGDKFDQSKY
250
LMMYNDNKTV
260
DSKSVKIEVH
 
LTTKNG

Close

Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Complete Sta a SEC - D2UJH0
NO
10
MKEIKMNKSR
20
FISCVILIFA
30
LILVLFTPNV
40
LAESQPDPTP
50
DELHKASKFT
60
GLMENMKVLY
70
DDHYVSATKV
80
KSVDKFLAHD
90
LIYNISDKKL
100
KNYDKVKTEL
110
LNEGLAKKYK
120
DEVVDVYGSN
130
YYVNCYFSSK
140
DNVGKVTGGK
150
TCMYGGITKH
160
EGNHFDNGNL
170
QNVLIRVYEN
180
KRNTISFEVQ
190
TDKKSVTAQE
200
LDIKARNFLI
210
NKKNLYEFNS
220
SPYETGYIKF
230
IENNGNTFWY
240
DMMPAPGDKF
250
DQSKYLMMYN
260
DNKTVDSKSV
270
KIEVHLTTKN
 
G

Close

Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Precursor Sta a SEC - P0A0L5
NO
10
MYKRLFISRV
20
ILIFALILVI
30
STPNVLAESQ
40
PDPMPDDLHK
50
SSEFTGTMGN
60
MKYLYDDHYV
70
SATKVKSVDK
80
FLAHDLIYNI
90
SDKKLKNYDK
100
VKTELLNEDL
110
AKKYKDEVVD
120
VYGSNYYVNC
130
YFSSKDNVGK
140
VTGGKTCMYG
150
GITKHEGNHF
160
DNGNLQNVLV
170
RVYENKRNTI
180
SFEVQTDKKS
190
VTAQELDIKA
200
RNFLINKKNL
210
YEFNSSPYET
220
GYIKFIENNG
230
NTFWYDMMPA
240
PGDKFDQSKY
250
LMMYNDNKTV
260
DSKSVKIEVH
 
LTTKNG

Close

Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Precursor Sta a SEC - P34071
NO
10
MNKSRFISCV
20
ILIFALILVL
30
FTPNVLAESQ
40
PDPTPDELHK
50
SSEFTGTMGN
60
MKYLYDDHYV
70
SATKVMSVDK
80
FLAHDLIYNI
90
SDKKLKNYDK
100
VKTELLNEDL
110
AKKYKDEVVD
120
VYGSNYYVNC
130
YFSSKDNVGK
140
VTGGKTCMYG
150
GITKHEGNHF
160
DNGNLQNVLI
170
RVYENKRNTI
180
SFEVQTDKKS
190
VTAQELDIKA
200
RNFLINKKNL
210
YEFNSSPYET
220
GYIKFIENNG
230
NTFWYDMMPA
240
PGDKFDQSKY
250
LMMYNDNKTV
260
DSKSVKIEVH
 
LTTKNG

Close

Name Description Reference IUIS
Sta a SEC Precursor Sta a SEC - P01553
NO
10
MNKSRFISCV
20
ILIFALILVL
30
FTPNVLAESQ
40
PDPTPDELHK
50
ASKFTGLMEN
60
MKVLYDDHYV
70
SATKVKSVDK
80
FLAHDLIYNI
90
SDKKLKNYDK
100
VKTELLNEGL
110
AKKYKDEVVD
120
VYGSNYYVNC
130
YFSSKDNVGK
140
VTGGKTCMYG
150
GITKHEGNHF
160
DNGNLQNVLI
170
RVYENKRNTI
180
SFEVQTDKKS
190
VTAQELDIKA
200
RNFLINKKNL
210
YEFNSSPYET
220
GYIKFIENNG
230
NTFWYDMMPA
240
PGDKFDQSKY
250
LMMYNDNKTV
260
DSKSVKIEVH
 
LTTKNG

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH063 Motif INSCH
NO
10
VQTNKKNVTA
20
QELDLQARHY
30
LQKKKKLYNF
40
DSSGGETGRG
50
KFIFHNSEGF
60
WVDYDLFDAK

GQYP

Developed by
Panservice