Loading...
Last update:  May 26, 2023
08:28 +1GMT

Allergenic Molecule  Api m 5Homo sapiens  
Molecule nameApi m 5
Sequence
Name Description Reference IUIS
Api m 5.0101 Complete Api m 5.0101 - B2D0J4
YES
10
MEVLVQLALL
20
LVVHGSLVVL
30
VAGKSVPRVI
40
DQDLERYEPL
50
EEEDHRGARV
60
PFNLEETYDQ
70
SFRANSFNGT
80
WKTDREILYS
90
DNYVGDIRLF
100
DVTTGSGTVL
110
LDSSVTADFD
120
KASVMFSFDN
130
SHVAIGHDYV
140
NGFRYSIHQK
150
CTVYNIKSRT
160
FTDIANGDRI
170
PLFKWSPTRN
180
ALIYVHKNDI
190
YYQVFFEGGS
200
DTRRITNTGV
210
PDIVFNGIPD
220
WVYEEEVLGS
230
PVAFWISPDG
240
RHLAFATFND
250
TNVRDIVISK
260
YGSPGNSRDQ
270
YPNEIRIKYP
280
KAGTTNPFVS
290
LSVIDLHDPS
300
SKLIDLPPPV
310
DVVGADNVLY
320
TANWRRDGEI
330
VATWTNRVQN
340
KAQLVLYDTK
350
GNANNIYYEE
360
ETEGWLRIQP
370
PLYHDRYVIV
380
AKLQDSGTKA
390
GRFLHATRLE
400
YRNGALVDET
410
DLTPGTCEVI
420
SLLLVDHARA
430
RLYYLGTELG
440
KPSHKNLYSV
450
QLSGNEPPVC
460
LSCDVLTPEG
470
NRCTYAYAYF
480
STNGSHYALY
490
CAGPDPVFIA
500
IVNANHRQIS
510
IWEENRSLRR
520
KLAARTQPIV
530
KNFNVNANGY
540
TNKVKLYLPP
550
DFDETKKYPL
560
LITVYAGPNT
570
IRITEEATYG
580
FESYIVTNRS
590
VIYGRIDGRG
600
SAYKGSKMLF
610
EIYRRLGTVE
620
IEDQIIITRT
630
LQEKYSWIDS
640
NRTGIWGWSY
650
GGFSAAMVLA
660
TDAESVFKCG
670
ISVAPVTSWI
680
YYDSLYTERF
690
MGLPTPEDNQ
700
SGYNDTDVSR
710
RVEGMRGKKY
720
MLIHGTADDN
730
VHYQQTMMLN
740
KALVNSDIMF
750
QQQTYTDEAH
760
ALGNVFPHLY
770
HTTDRFWANC
 
LGYSH

Close

Name Description Reference IUIS
Api m 5 Partial Api m 5 - H9KBN3
NO
10
DHRSARVPFN
20
LEETYDQSFR
30
ANSFNGTWKT
40
DREILYSDNY
50
VGDIRLFDVT
60
TGSGTVLLDS
70
SVTADFDKAS
80
VMFSFDNSHV
90
AIGHDYVNGF
100
RYSIHQKCTV
110
YNIKSRTFTD
120
IANGDRIPLF
130
KWSPTRNALI
140
YVHKNDIYYQ
150
VFFEGGSDTR
160
RITNTGVPDI
170
VFNGIPDWVY
180
EEEVLGSPVA
190
FWISPDGRHL
200
AFATFNDTNV
210
RDIVISKYGS
220
PGNSRDQYPN
230
EIRIKYPKAG
240
TTNPFVSLSV
250
IDLHDPSSKL
260
IDLPPPVDVV
270
GADNVLYTAN
280
WRRDGEIVAT
290
WTNRVQNKAQ
300
LVLYDTKGNA
310
NNIYYEEETE
320
GWLRIQPPLY
330
HDRYVIVAKL
340
QDSGTKAGRF
350
LHATRLEYRN
360
GALVDETDLT
370
PGTCEVISLL
380
LVDHARARLY
390
YLGTELGKPS
400
HKNLYSVQLS
410
GNEPPVCLSC
420
DVLTPEGNRC
430
TYAYAYFSTN
440
GSHYALYCAG
450
PDPVFIAIVN
460
ANHRQISIWE
470
ENRSLRRKLA
480
ARTQPIVKNF
490
NVNANGYTNK
500
VKLYLPPDFD
510
ETKKYPLLIN
520
VYAGPNTIRI
530
TEEATYGFES
540
YIVTNRSVIY
550
GRIDGRGSAY
560
KGSKMLFEIY
570
RRLGTVEIED
580
QIIITRTLQE
590
KYSWIDSNRT
600
GIWGWSYGGF
610
SAAMVLATDA
620
ESVFKCGISV
630
APVTSWIYYD
640
SLYTERFMGL
650
PTPEDNQSGY
660
NDTDVSRRVE
670
GMRGKKYMLI
680
HGTADDNVHY
690
QQTMMLNKAL
700
VNSDIMFQQQ
710
TYTDEAHALG
720
NVFPHLYHTM
730
DRFWANCLGY
 
SH

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH083 Motif INSCH
NO
10
GSTGFGQKLL
20
DAIYNDLGGA
30
EYEDLIKITE
40
HLQEHFDWID
50
SDRGGAAGAS
60
YGGFMAAMIL

AKDL

Developed by
Panservice